Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Thép tấm cán nóng 8ly khổ 1500

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Thép tấm cán nóng 3 ly khổ 1200

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Thép tấm cán nóng 2 ly khổ 1250

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Tấm inox 2 ly 304

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Cuộn cán nóng loại 1 khổ 1500

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Cuộn băng kẽm 1 ly bản 80

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Thép cuộn băng cán nóng 1.5 ly

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Thép xả băng kẽm 0,6 ly

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Thép xả băng cuộn kẽm 1 ly

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Thép tấm cán nóng mặt xanh 1,2 ly

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Thép cuộn cán nóng mặt xanh

Thép Cuộn - Tấm - Lá Các Loại

Thép cuộn cán nguội 1 ly