Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp vuông 20×20 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp 20×40 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp Đen

Thép hộp 25×50 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp 60×120 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp 60×60 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp 75×75 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp 90×90 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp 30×60 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp vuông 30×30 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp vuông 40×40 (đen, mạ kẽm)

Thép Ống Hộp - Tôn Lợp

Thép hộp 40×80 (đen, mạ kẽm)